Zatrudnienia pracownika
Pracownicy w firmie mają kluczowe znaczenie dla powodzenia biznesu. Zatrudnione osoby mogą wspierać funkcjonowanie firmy na wielu płaszczyznach i pomagają w osiągnięciu sukcesu rynkowego. Dla pracodawcy szczególnie istotne jest znalezienie pracowników, którzy wykażą się kompetencjami i rzetelnym podejściem do wszystkich realizowanych zadań. Przy zatrudnianiu nowych osób należy również wziąć pod uwagę koszt zatrudnienia pracownika. Dokładne obliczenie wszystkich kosztów pozwoli na zaproponowanie adekwatnego wynagrodzenia. Jednocześnie nie będzie zbytnim obciążeniem dla budżetu przedsiębiorstwa i będzie umożliwiały bardzo komfortowe prowadzenie działalności. Warto dowiedzieć się z jakimi kosztami związane jest zatrudnienie nowej osoby do pracy i jakie obowiązki spoczywają na przedsiębiorcy.

 

 

 

Jakie elementy składają się na wynagrodzenie pracownika?

Dla większości pracowników kluczowe znaczenie ma kwota netto, która każdego miesiąca wpływa na konto. Jest to jednak wartość, która już wcześniej została pomniejszona o liczne składki społeczne i podatek dochodowy. Sama różnica pomiędzy kwotą netto, a brutto może wynosić nawet kilkadziesiąt procent. W przypadku pracodawców może być dodatkowo jeszcze wyższa z uwagi na fakt, że są zobowiązani do pokrywania części składek na ubezpieczenia społeczne.

Opłaty po stronie pracownika to przede wszystkim składki na ubezpieczenia społeczne. Zaliczają się do nich ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie chorobowe oraz ubezpieczenie rentowe. Dodatkowo po stronie pracownika leżą także ewentualne składki na PPK w sytuacji, gdy konto zostało założone. Z wynagrodzenia brutto pracownika potrącany jest także podatek dochodowy, którego wysokość jest zależna od osiąganych zarobków i progu podatkowego, w którym znajduje się konkretna osoba. Po odprowadzeniu wszystkich składek i podatków uzyskiwane jest wynagrodzenie netto, które trafia na kontro osoby zatrudnione.

Same koszty dla pracodawcy są jednak jeszcze wyższe, gdyż do wynagrodzenia brutto niezbędne jest dodanie kolejnych opłat. Pracodawca również dopłaca do ubezpieczenia emerytalnego w tej samej wysokości, co pracownik. Dodatkowo ponosi częściowy koszt ubezpieczenia rentowego, a także opłaca składki na ubezpieczenie wypadkowe. Po stronie pracodawcy leży również składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Pracy. W przypadku zdecydowania się na PPK również pracodawca dokonuje każdego miesiąca wpłat na konto pracownika. Wszystko to w efekcie wpływa na podniesienie kosztów zatrudnienia o kolejne kwoty. Jako osoba zatrudniająca przy obliczaniu kosztów zatrudnienia niezbędne jest to, aby pod uwagę wziąć ostateczny koszt, który związany jest z wypłaceniem wynagrodzenia osobie zatrudnionej.

 

Jaki jest w przypadku zatrudnienia pracownika - koszt pracodawcy

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika, który ponosi pracodawca to inaczej mówiąc kwota brutto-brutto. Jest to wartość uwzględniająca wszystkie koszty, które ponosi podmiot zatrudniający. Kwota ta jest zdecydowanie wyższa niż kwota brutto i netto dla samego pracownika. Dotyczy to w szczególności osób zatrudnionych na umowie o pracę, która generuje obowiązek opłacania wszystkich składek i umożliwia dostęp do wielu dodatkowych świadczeń. 

Najlepiej jako pracodawca samodzielnie dokonać wszystkich obliczeń, aby móc ustalić proponowaną stawkę na odpowiednim poziomie i dowiedzieć się ile wynosi ZUS za pracownika z konkretnym wynagrodzeniem. Dobrze policzony całkowity koszt zatrudnienia pracownika powinien również uwzględniać wartość, którą dana osoba będzie w stanie wprowadzić do przedsiębiorstwa. Dzięki temu wysokość wynagrodzenia pracownika będzie adekwatna i będzie mogła zostać odpowiednio wkalkulowana w budżet firmy, tak aby nie stanowiła zagrożenia dla płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Przy obliczeniach ważne jest także uwzględnienie czy lepiej zainteresować się zatrudnieniem pracownika na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie czy też podjęcie współpracy z usługodawcą na kontrakcie (B2B). Ta trzecia opcja w zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej może być szczególnie korzystna dla osób, które pracują w oparciu o wyższe stawki. Dodatkowo jest to również najłatwiejsza forma rozliczenia dla pracodawcy i w wielu przypadkach może pozwolić ona na obniżenie łącznego kosztu zatrudnienia pracownika, dlatego też jest to bardzo popularna forma współpracy w branżach charakteryzujących się wysokimi stawkami (np. IT). Należy jednak pamiętać, że jeśli współpraca posiada znamiona umowy o pracę, to właśnie umowa o pracę jest wskazaną formą zatrudnienia, i w takim wypadku nawiązywanie współpracy z pracownikiem poprzez inne rodzaje umów, może rodzić negatywne skutki prawne dla pracodawcy.

 

Koszt zatrudnienia pracownika, a obowiązki pracodawcy

Samo ponoszenie kosztów w związku z zatrudnieniem osoby do pracy to nie wszystko. W przypadku zatrudnienia pracownika należy pamiętać także o wielu obowiązkach rozliczeniowych. To właśnie na osobie zatrudniającej ciąży obowiązek prowadzenia wszystkich rozliczeń i odprowadzania składek do ZUS i US. To pracodawca pomniejsza wynagrodzenie brutto. W załatwieniu wszystkich formalności mogą pomóc usługi kadrowo-płacowe. Pomoc specjalistów pomaga w zatrudnieniu pracownika. Może obejmować zarówno obliczenie składek w ramach jednego stosunku pracy, jak i obejmuje wysłanie wszystkich zgłoszeń do stosownych instytucji. Dodatkowo profesjonalne doradztwo najlepszych firm może także dotyczyć optymalizacji kosztów i ewentualne informowanie o tym jak zmienia się minimalne wynagrodzenie i inne przepisy związane z zatrudnieniem pracowników.