UniFirma: Finanse i Księgowość - kompleksowy system wspomagania rozliczeń finansowych firmy. Ścisła integracja z pozostałymi modułami UniFirmy automatyzuje przepływ danych pomiędzy aplikacjami, minimalizuje pracochłonność, zmniejsza możliwość wystąpienia pomyłek. Automatyczne formularze 

Plan kont 
• W pełni definiowalny plan kont o wielu poziomach subkont 
• Kopiowanie wzorców subkont 
• Automatyczne tworzenie kont rozrachunkowych 
• Import struktury z pliku 
• Kontrola dostępu do wybranych kont 
• Konta pozabilansowe 

Księga główna 
• Dowolna ilość okresów rozrachunkowych 
• Dowolna definicja roku obrachunkowego np. od 1.06.rok do 31.05.rok+1 
• Przejrzysta struktura: okres rozrachunkowy->grupa paczek->paczki->zbiory dokumentów 
• Różne interfejsy wprowadzania danych (księgowanie jedno i wielostronne, faktur VAT, wyciągów bankowych itp) 
• Równoczesne księgowanie w czterech walutach (np.usd, euro, zł) 
• Dekrety automatyczne: Dowolnie konfigurowane do księgowania dokumentów z innych aplikacji UniFirmy (Sprzedaż, Produkcja, Kadry Płace, Środki trwałe) 
• Narzędzia księgowe: replikacje księgowań, polecenie przeksięgowania, polecenie rozksięgowania, przeksięgowanie końca roku, przeksięgowanie VAT itp. 
• Automatyczne tworzenie i zmiana bilansu otwarcia nowego roku 
• Kręgi kosztów 
• Automatyzacja rozliczeń kosztów rodzajowych z kosztami według miejsc powstawania 
• Rozdzielnik kosztów 
• Sprawdzenie kont zespołów 4 i 5 
• Kontrola poprawności paczek 
• Automatyzacja wprowadzania wyciągów bankowych: integracja z home banking-em 
• Automatyczne rozliczanie różnic kursowych 
• Podstawowe zestawienia księgowe (salda, obroty, zapisy, zestawienie obrotów i sald) 
• Automatyczny wynik finansowy (dowolna ilość, dowolna definicja np. wynik podatkowy i bilansowy) 
• Dziennik operacji 

 

 

Unifirma asRozrachunki 
• Zobowiązania, należności, rozrachunki publiczno prawne, rozrachunki pracowników 
• Dla konta, kontrahenta, grupy kontrahentów, przeterminowane, w okresie itp. 
• Kalendarz płatności (Cash Flow) 
• Automatyczne wezwania do zapłaty, noty odsetkowe, potwierdzenia sald i kompensaty 
• Struktura przeterminowania zobowiązań i należności w układzie okresowym i w układzie kontrahentów 
• Integracja z systemem "Przelewy" 
• Automatyczne rozliczanie kompensat 
• Automatyczne naliczanie odsetek 

Rejestry VAT 
• Dowolne typy i rodzaje rejestrów 
• Automatyczne tworzenie rejestrów na podstawie dokumentów z modułu Sprzedaży i Księgi Głównej 
• Przejrzysty podział rejestrów 
• Zestawienie rejestrów: sprzedaży, zakupów, ogółem 
• Rejestry VAT UE 
• Rejestry oczekujące 
• Sprawdzenia z dokumentami i księgą główną 
• Deklaracja VAT 7 wypełniana automatycznie 

Kasa i Bank 
• Wspólny z modułem Sprzedaży 

Sprawozdania, analizy i raporty 
• Predefiniowane: bilans, rachunek zysków i strat (wersja kalkulacyjna i porównawcza) 
• Zestawienia usprawniające wypełnianie CIT-2, PIT-5, F-01 itp. 
• Zestawienia dla potrzeb zakładu pracy chronionej 
• Dowolnie definiowane analizy wartościowe i wskaźnikowe 
• Analizy periodyczne tabelaryczne i graficzne 
• Edytor formularzy na bazie którego w systemie generowane są deklaracje np. VAT-7, PIT-8 itp